Sanjeevani Aushadhalaya
Vaitaran Basti Kit

Category

Patent Medicine - Panchakarma Kit

Product Details

  • Murchit Til Taila 50 ml
  • Amalika 50g
  • Gud 25g
  • GomutraArk 50ml
  • Saindhav 15g