Sanjeevani Aushadhalaya
Taila Basti Kit (Dhanvantaram)

Category

Patent Medicine - Panchakarma Kit

Product Details

  • Dhanwantaram Taila 50ml,
  • Saindhav 5g,
  • Shatapushpa Churna 10 g