Sanjeevani Aushadhalaya
Shodhan Basti Kit

Category

Patent Medicine - Panchakarma Kit

Product Details

  • Murchit Til Taila 50 ml, 100ml, 200 ml
  • Asthapan Basti Bharad 50g, 100g, 150g
  • Putoyavanyadi Churna 30g, 30g, 60g
  • Madhu 50ml, 100ml, 100ml
  • Saindhav 5g 10g, 15g