Sanjeevani Aushadhalaya
Abhyanga Swed Kit (Mahanarayan)

Category

Patent Medicine - Panchakarma Kit

Product Details

  • Mahanarayan Taila 100 ml
  • Bala Bharad 50g
  • Saindhav 5g