Sanjeevani Aushadhalaya
Abhyanga Swed Kit (Dhanvantarm)

Category

Patent Medicine - Panchakarma Kit

Product Details

  • Dhanvantaram Taila 100 ml
  • Bala Bharad 50g
  • Saindhav 5g