Lama
Mukta Sukti Bhasma

Category

Classical Medicine - Bhasma