Bagewadikar Ayurved Rasashala
Sootashekhar ras (sadha)

Category

Classical Medicine - Rasakalpa/ Rasakalpa Vati