Bagewadikar Ayurved Rasashala
Kamdudha Ras (Sadha)

Category

Classical Medicine - Rasakalpa/ Rasakalpa Vati