Dhootapapeshwar
Kamadugha (Sada) - Blister pack

Category

Classical Medicine - Rasakalpa/ Rasakalpa Vati