Baidyanath Nagpur
Abhrak Bhasma (Sahasraputi)

Category

Classical Medicine - Bhasma