Lama
Swarna Makshik Bhasma

Category

Classical Medicine - Bhasma