Dabur
Mahasudarshan Kwath

Category

Classical Medicine - Kashyam/ Kwatha/ Kadha