Dabur
Kamdudha Ras (Moti yukta)

Category

Classical Medicine - Rasakalpa/ Rasakalpa Vati