Baidyanath Kolkata
Gangadhar Ras

Category

Classical Medicine - Rasakalpa/ Rasakalpa Vati