Baidyanath Nagpur
Kamdudha Ras

Category

Classical Medicine - Rasakalpa/ Rasakalpa Vati