Bagewadikar Ayurved Rasashala
Laghu Sootshekhar Ras

Category

Classical Medicine - Rasakalpa/ Rasakalpa Vati